Contacts:

Pavel Polishchuk, PhD. - pavel_polishchuk@ukr.net

Prof. Victor Kuz'min - theorchem@gmail.com - download CV

© Pavel Polishchuk 2010-2016